Privacy Verklaring van Coachingpraktijk Spiegelingst

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Hier vind je de privacy verklaring van Coachingpraktijk Spiegelingst. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Coachingpraktijk Spiegelingst

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Coachingpraktijk Spiegelingst is de gebruiker en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Coachingpraktijk Spiegelingst is gevestigd in Tholen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82859043

 

Verwerken van persoonsgegeven

Contactgegevens:

Door contact met mij op te nemen, via mail of telefoon, geef je mij jouw persoonlijke contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om met jou in contact te komen en met je te communiceren. Ik zal jouw gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

Indien je mij op andere wijze jouw persoonlijke gegevens geeft, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

Overige Persoonsgegevens:

Indien je een coachingsessie of -traject aangaat met Coachingpraktijk Spiegelingst, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan alleen je contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens alleen in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening. Ik verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Intervisie en supervisie

In het kader van de controle op mijn professionaliteit en ten behoeve van mijn voortdurende ontwikkeling als coach is het mogelijk dat onderdelen van je casus volstrekt geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intervisie en/of intercollegiale toetsing. Deze collega’s/supervisoren zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim.

 

Beveiliging

Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluit ik alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn met overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de Eu worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijft Coachingpraktijk Spiegelingst verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

 

Bewaartermijnen

Coachingpraktijk Spiegelingst bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de samenwerking.

Wel ben ik gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Voor de Belastingdienst moet ik bijvoorbeeld uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die ik in het kader van je samenwerking met Coachingpraktijk Spiegelingst heb verzameld (o.a. uw contactgegevens) worden niet langer dan 12 maanden na afloop van jouw samenwerking bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Wanneer er, na een telefonische kennismaking of een intakegesprek, geen sessie of traject wordt afgenomen bij Coachingpraktijk Spiegelingst worden je contactgegevens direct verwijderd.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst m.b.t. specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. In dat geval geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

 

Rechten betrokkenen

Coachingpraktijk Spiegelingst respecteert jouw privacy rechten en zal er aan meewerken dat je de in de AVG aan jou toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens. Indien je van je rechten gebruik wilt maken kunt je hierover contact met mij opnemen.